תנאי שימוש 

 

ברוכים הבאים לאתר aviveilon.law (להלן: “האתר“) המופעל על-ידי אביב אילון ושות’  עורכי דין. 

במסגרת האתר נביא לידיעתכם על פועלנו, נשתף מידע מתחומי התמחותנו, נשלח עדכונים לכל מי שיבקש ומפעם לפעם נאפשר הצטרפות לשירותים מקוונים (להלן: “השירותים“).

השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר כפוף להסכמתכם לתנאי תקנון זה. 

באם אינכם מסכימים לתנאי תקנון זה, אינכם רשאים לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בשירות. 

השימוש באתר נועד לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) הנמצא בתחום ריבונותה של מדינת ישראל. 

באם הנכם קטינים (מתחת לגיל 18) שימוש באתר ו/או בשרותיו יהווה ראיה לכך שקיבלתם אישור מהוריכם או אפוטרופוס שמונה לכם.

שימושכם באתר ו/או בשרותים, מהווה בפועל את הסכמתכם לתנאים המפורטים בכתב זה.

תנאי סף

אינכם רשאים לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בשירותים למעט כפי שהותר. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי אנו רשאים לעשות באתר כל שימוש, בעצמנו ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות בו והכל ללא הגבלה בקשר עם פרק הזמן, המקום, וכיוצא בזה. 

אנו שומרים לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ושימושכם באתר ו/או בשירותים יהיה כפוף לתקנון העדכני ביותר.

אנו רשאים להפסיק את פעילות האתר ו/או חלקו לפי ראות עיננו ושיקול דעתנו הבלעדי, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

קישורים ותכני צד שלישי

באתר מצויים קישורים (Links) לדפי אינטרנט (Web Pages) ו/או לאתרים (Web Sites) ו/או לתכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או מחירים ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: “מידע מקושר“) וכן מצויים באתר תכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או מחירים ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: “תכני צד שלישי“).

אנו ומי מטעמנו לא ישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת למידע המקושר ולתכני צד שלישי ואין בקישור אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת מטעמנו.

המידע המקושר ותכני צד-שלישי מובאים לשימוש ונוחיות הגולש באתר ו/או המשתמש בשירותים ואלה מקבלים על עצמם את מלוא הסיכון והאחריות בגין השימוש בהם, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם. לא תהיה לגולש באתר ו/או למשתמש בשירותים כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגדנו ו/או מי מטעמנו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.

קניין רוחני

האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים (להלן: “הרכיבים“) הינם ויהיו בכל עת קנייננו למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.

אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת, כל חלק שהוא מהרכיבים המופיעים באתר, למטרות שימוש מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת, ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מאיתנו.

אחריות

אנו פועלים באופן סביר על מנת להבטיח כי המידע באתר יהיה מדויק ושלם, אולם איננו משתתפים ו/או נוטלים צד באופן ואופי שימוש ו/או צריכה ו/או ניצול המשתמש את האתר ו/או השירותים ולפיכך הספק ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת להתאמת השירותים לדרישות ספציפיות של משתמש זה או אחר.

הואיל ואין כל שליטה ו/או שיקול דעת ו/או מעורבות באופן ו/או דרך השימוש באתר ו/או על ספקי שרות אחרים עליהם נסמך האתר ומתן השירותים, המשתמש באתר מסכים ומצהיר בזאת כי הוא מסיר כל אחריות מן הספק ככל שנוגע לאופן ו/או דרך שימושו באתר ו/או בשירותים.

אתם מקבלים על עצמכם את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש בתכני האתר לרבות איכותו, טיבעו, אמינותו ויישומו ולא תהיה לכם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגדנו ומי מטעמנו בגין האתר, מגבלותיו ויכולותיו.

למען הסר ספק, שימוש באתר ו/או בשרותים נעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה ובשום מקרה לא נהיה ומי מטעמנו אחראים על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר ו/או השירותים.

אתם מתחייבים לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לנו ולמי מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ”ט עו”ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל הקשורים בדרך כלשהי לאתר ו/או לשירותים, בין אם הינכם צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לאו.

פרטיות

במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים, אפשר ותתבקשו למסור מספר פרטים הכוללים, בין-היתר, את פרטיכם האישיים ו/או ייאסף מידע הנוגע לשימושכם באתר ו/או בשירותים אשר עשוי לעשות שימוש למטרות יצירת קשר, ניתוח סטטיסטי, דפוסי שימוש וכיו”ב.

הסכמתכם לתנאי שימוש אלה מעיד גם על הסכמתכם כי בית הספר רשאי לאסוף, לשמור ולעבד את המידע אשר מסרתם ו/או מידע שנאסף בעקבות פעילותכם באתר ו/או כל מידע אחר שהתקבל במסגרת מהלך העסקים הרגיל, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ותקנותיו וכאמור במסגרת מדיניות הפרטיות.

דיוור

מפעם לפעם נשתף עם ונעדכן את כל מי שביקש זאת, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008.

כללי

תקנון זה כולל את המוסכם בין היבואן ללקוח במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות.

הסכמה מטעמנו המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.

לא השתמשנו בזכות הניתנת לו על פי תקנון זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי שלו.

כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה יעשה על ידנו בלבד, אחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.

מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם במחוז תל-אביב ובית משפט זה בלבד.

השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

השימוש באתר ו/או בשירותים כפוף להוראות דיני מדינת ישראל בלבד.