תנאי שימוש

נוסח 01.01.2023
הקדמה

ברוכים הבאים לאתר aviveilon.law המופעל באמצעות אביב אילון ושות’ עורכי דין.  במסגרת תוכן האתר נביא לידיעתכם על פועלנו, נשתף מידע מתחומי התמחותנו, נשלח עדכונים לכל מי שיבקש ומפעם לפעם נאפשר הצטרפות לשירותים מקוונים. 

השימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו (להלן: “האתר“) כפוף להסכמתכם לתנאי תקנון זה. באם אינכם מסכימים לתנאי תקנון זה, אינכם רשאים לעשות שימוש כלשהו באתר. 

השימוש באתר נועד לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) הנמצא בתחום ריבונותה של מדינת ישראל. באם הנכם קטינים (מתחת לגיל 18) שימוש באתר יהווה ראיה לכך שקיבלתם אישור מהוריכם או אפוטרופוס שמונה לכם.

שימושכם באתר מהווה הסכמתכם בפועל לתנאים המפורטים בכתב זה.

תנאי סף

אינכם רשאים לעשות שימוש כלשהו לרבות שימוש מסחרי באתר למעט כפי שהותר במסגרת תנאים אלה. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי אנו רשאים לעשות באתר כל שימוש, בעצמנו ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות בו והכל ללא הגבלה בקשר עם פרק הזמן, המקום, וכיוצא בזה. 

אנו רשאים לשנות את תנאי שימוש אלה בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ושימושכם באתר יהיה כפוף לגרסה העדכנית ביותר.

אנו רשאים להפסיק את פעילות האתר ו/או חלקו לפי ראות עיננו ושיקול דעתנו הבלעדי, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

קישורים ותכני צד שלישי

באתר מצויים קישורים (Links) לדפי אינטרנט (Web Pages) ו/או לאתרים (Web Sites) ו/או לתכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או מחירים ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: “מידע מקושר“) וכן מצויים באתר תכנים ו/או מידע ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי לרבות תכנים שנוצרו על-ידי עורך דין בדובאי או עורך דין בקפריסין אתם אנו משתפים פעולה (להלן: “תכני צד שלישי“).

אנו ומי מטעמנו לא נישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת למידע המקושר ולתכני צד שלישי ואין בקישור אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת מטעמנו.

המידע המקושר ותכני צד-שלישי מובאים לשימוש ונוחיות הגולשים באתר ואתם מקבלים על עצמם את מלוא הסיכון והאחריות בגין השימוש בהם, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם. לא תהיה לכם או למי מטעמכם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגדנו ו/או מי מטעמנו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.

קניין רוחני

האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים (להלן: “הרכיבים”) הינם ויהיו בכל עת קנייננו למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.

אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת, כל חלק שהוא מן האתר למטרות שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מאיתנו.

אחריות

אנו פועלים באופן סביר על מנת להבטיח כי המידע באתר יהיה מדויק ושלם, אך אין להסתמך על מידע משפטי באתר ויש להתייחס אליו כאל דעה פרטית. 

שימושכם באתר נעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה ובשום מקרה אנו ומי מטעמנו לא נהיה אחראים, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת, לנכונות המידע המופיע באתר ו/או להתאמת האתר לדרישות ספציפיות של משתמש זה או אחר, טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.

אתם מקבלים על עצמכם את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש באתר לרבות איכות, טבע, אמינות ויישום המידע באתר ולא תהיה לכם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגדנו ומי מטעמנו בגין האתר, מגבלותיו ויכולותיו.

הואיל ואין לנו כל שליטה ו/או שיקול דעת וכן איננו משתתפים ו/או נוטלים צד ו/או מעורבים באופן ואופי שימושכם ו/או צריכתכם ו/או ניצולכם את האתר ו/או על ספקי שרות אחרים עליהם נסמך האתר, אתם מסכימים ומצהירים בזאת כי הנכם מסירים כל אחריות מאיתנו ו/או מי מטעמנו ככל שנוגע לאופן, דרך ותוצאות שימושכם באתר.

אתם מתחייבים לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לנו ולמי מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ”ט עו”ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל הקשורים בדרך כלשהי לשימושכם באתר, בין אם הינכם צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לאו.

פרטיות

במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים, אפשר ותתבקשו למסור מספר פרטים הכוללים, בין-היתר, את פרטיכם האישיים ו/או ייאסף מידע הנוגע לשימושכם באתר ו/או בשירותים אשר עשוי לעשות שימוש למטרות יצירת קשר, ניתוח סטטיסטי, דפוסי שימוש וכיו”ב.

הסכמתכם לתנאי שימוש אלה מעיד גם על הסכמתכם כי אנו רשאים לאסוף, לשמור ולעבד את המידע אשר מסרתם ו/או מידע שנאסף בעקבות פעילותכם באתר ו/או כל מידע אחר שהתקבל במסגרת מהלך העסקים הרגיל, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ותקנותיו וכאמור במסגרת מדיניות הפרטיות.

דיוור

מפעם לפעם נשתף עם ונעדכן את כל מי שביקש זאת, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008.

כללי

תקנון זה כולל את המוסכם ביננו לבינכם, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות.

הסכמה מטעמנו המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.

לא השתמשנו בזכות הניתנת לו על פי כתב זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי שלו.

כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות כתב זה יעשה על ידנו בלבד, אחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.

מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם במחוז תל-אביב ובית משפט זה בלבד.

השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

השימוש באתר ו/או בשירותים כפוף להוראות דיני מדינת ישראל בלבד.