יאהו מבקשת מבית משפט אמריקאי לקבוע כי אינה נתונה למרותו של החוק הצרפתי