DeepFake ופרטיות

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת נייר עמדה בעניין טכנולוגיית DeepFake (זיוף עמוק), לרבות סקירה של היבטי הפרטיות השונים הקשורים לשימוש בו על ידי משתמשים ומפעילים וכן המלצות לציבור ולבעלי מאגרי מידע.

הרשות סבורה כי הפצת תמונות או סרטונים שעברו עיבוד מסוג DeepFake ללא הסכמת הדמות ונחזים כתיעוד מהימן בעיני הציבור, מהווה פגיעה בפרטיות. הרשות גם סבורה כי מי שמייצר תוכן מזויף באמצעות טכנולוגיית DeepFake חייב לציית לתקנות אבטחת המידע, שכן מידע מזויף מסוג זה נחשב למידע אישי שיש לאבטחו.

המלצות הרשות למי שעומד לפרסם תמונה או סרטון שזויפו באמצעות טכנולוגיית Deepfake להגיש תלונה במשטרת ישראל או לפנות לאתרי האינטרנט שבהם פורסם התוכן כדי לבקש את הסרתו.

הרשות ממליצה גם ממליצה ליוצרי תוכן מזויף בטכנולוגיית Deepfake להשתמש בסימני מים גלויים דיגיטליים כדי להראות שהתוכן נערך ואינו אמיתי. לסיכום, בכדי להפחית את הסיכון לפגיעה בפרטיות, ממליצה הרשות לגופים מסחריים המפרסמים תוכן דיגיטלי לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים שיבחנו את מידת האותנטיות של תמונות וסרטונים דיגיטליים המתפרסמים על ידם.

שקרים, גזלות דעת ומידע כוזב

שקרים, גזלות דעת ומידע כוזב

מאמר העוסק בהשלכות ממשל הנשען על שקרים, גזלות דעת ומידע כוזב, השפעתם על מגוון תחומים ודוגמאות ממדינות אחרות בהווה ובעבר.

הסדרת נכסים דיגיטליים

הסדרת נכסים דיגיטליים

השימוש בנכסים דיגיטליים כגון מטבעות קריפטוגרפיים כרוך במספר סיכונים הן עבור הצרכנים והן עבור המשקיעים. אחד הסיכונים נמצא בין הרצון

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים, לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע. הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים.