DeepFake ופרטיות

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת נייר עמדה בעניין טכנולוגיית DeepFake (זיוף עמוק), לרבות סקירה של היבטי הפרטיות השונים הקשורים לשימוש בו על ידי משתמשים ומפעילים וכן המלצות לציבור ולבעלי מאגרי מידע.

הרשות סבורה כי הפצת תמונות או סרטונים שעברו עיבוד מסוג DeepFake ללא הסכמת הדמות ונחזים כתיעוד מהימן בעיני הציבור, מהווה פגיעה בפרטיות. הרשות גם סבורה כי מי שמייצר תוכן מזויף באמצעות טכנולוגיית DeepFake חייב לציית לתקנות אבטחת המידע, שכן מידע מזויף מסוג זה נחשב למידע אישי שיש לאבטחו.

המלצות הרשות למי שעומד לפרסם תמונה או סרטון שזויפו באמצעות טכנולוגיית Deepfake להגיש תלונה במשטרת ישראל או לפנות לאתרי האינטרנט שבהם פורסם התוכן כדי לבקש את הסרתו.

הרשות ממליצה גם ממליצה ליוצרי תוכן מזויף בטכנולוגיית Deepfake להשתמש בסימני מים גלויים דיגיטליים כדי להראות שהתוכן נערך ואינו אמיתי. לסיכום, בכדי להפחית את הסיכון לפגיעה בפרטיות, ממליצה הרשות לגופים מסחריים המפרסמים תוכן דיגיטלי לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים שיבחנו את מידת האותנטיות של תמונות וסרטונים דיגיטליים המתפרסמים על ידם.

עמדת הרשות לניירות ערך בעניין סייבר

עמדת הרשות לניירות ערך בעניין סייבר

מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך עדכנה את עמדתה המשפטית מס. 33-105 לגבי גילוי דעת בנושא סייבר, על מנת להעלות את המודעות בקרב תאגידים מדווחים לסיכוני סייבר ולהדגיש היבטים מסוימים של גילוי העשויים להידרש על פי דיני ניירות ערך.

קראו עוד »